MoP
Newsletter 01/2011 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie

Nowelizacja art. 153 § 1, art. 248 § 1 oraz art. 259 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Wchodząca w życie w dniu 2.1.2011 r. nowelizacja art. 153 § 1, art. 248 § 1 oraz art. 259 pkt 2 KPC ma na celu dostosowanie przepisów procedury cywilnej do ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

czytaj więcej...

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z 9.12.2010 r. (III CZP 99/10) / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Niedopuszczalne jest zażalenie na postanowienie o wezwaniu sądu innego państwa członkowskiego do uznania swej jurysdykcji, wydane na podstawie art. 15 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338, s. 1. Polskie wydanie specjalne: Dz. Urz. UE rozdział 19, t. 6, s. 243 ze zm.).

czytaj więcej...

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 30.11.2010 r. (III CZP 16/10) / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Ostateczny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono naruszenie prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd, zagwarantowanego w art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej dnia 4.11.1950 r. w Rzymie (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.), nie stanowi podstawy wznowienia postęŹpowania cywilnego.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł