MoP
Newsletter 05/2011 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego / autor: Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 11.5.2011 r. weszła w życie zmiana art. 47922 KPC, który otrzyma następujące brzmienie: "Art. 47922. Po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia postępowania, chyba że strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była należycie reprezentowana. W sytuacji określonej w art. 4011 nie można żądać wznowienia po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się wyroku.".

czytaj więcej...

Orzecznictwo

Uchwała z 1.4.2011 r., III CZP 8/11 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu obejmującemu wierzytelność wobec dłużnika osobistego nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia przeciwko właścicielowi nieruchomości, który - nie będąc dłużnikiem osobistym - ustanowił hipotekę dla zabezpieczenia tej wierzytelności.

czytaj więcej...

Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej z 31.3.2011 r., III CZP 112/10
/ autor: Olga Sztejnert-Roszak


1. Do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 KPA stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 KPA.

2. Jeżeli ostateczna wadliwa decyzja administracyjna została wydana przed dniem wejścia w życie Konstytucji, odszkodowanie przysługujące na podstawie art. 160 § 1 KPA nie obejmuje korzyści utraconych wskutek jej wydania, choćby ich utrata nastąpiła po wejściu w życie Konstytucji.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł