MoP
Newsletter 05/2011 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie:

Nowelizacja prawa farmaceutycznego / autor: Anna Gołębiewska

1.5.2011 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne. Nowela wprowadza liczne zmiany w zakresie prowadzenia badań klinicznych oraz w zakresie reklamy produktów leczniczych.

czytaj więcej...

Orzecznictwo:

Wyrok TS UE z 7.4.2011 r., Intela Sanpaolo SpA vs OHIM, sprawa T-84/08. / autor: Anna Gołębiewska

"Do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie [zob. wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T 316/07 Commercy przeciwko OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. II 43, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo]."

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł