MoP
Newsletter 07/2011 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego / autor: Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 1.7.2011 r. weszła w życie 184 zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Wynika ona z wejścia w życie ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej i ogranicza się do modyfikacji art. 829 KPC, regulującego ograniczenie przedmiotowe egzekucji.

czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Ustawa z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która weszła w życie w dniu 1.7.2011 r., obniżyła wysokość opłat od niektórych wniosków w sprawach z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego.

czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Spośród zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które weszły w życie 1.7.2011 r., na szczególną uwagę praktyków zasługują następujące...

czytaj więcej...

Orzecznictwo

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 12.5.2011 r., P 38/08 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Kompetencje referendarzy sądowych oraz kompetencje sądów rejonowych

12.5.2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Bytowie dotyczące kompetencji referendarzy sądowych oraz kompetencji sądów rejonowych.

czytaj więcej...

Uchwała składu 7 sędziów SN z 10.6.2011 r., III CZP 135/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).

czytaj więcej...

Uchwała SN z 20.5.2011 r., III CZP 24/11 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Po wszczęciu postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami dopuszczalne jest prowadzenie odrębnego postępowania w sprawie, z udziałem małżonków i osoby trzeciej, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości objętej postępowaniem o podział majątku wspólnego.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł