MoP
Bezpłatny Newsletter 10/2010 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Orzecznictwo:

Orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.7.2010 r., II GSK 607/09 / autor: Anna Gołębiewska

Postępowaniem administracyjny z zakresu praw własności przemysłowej rządzą inne zasady niż w klasycznym postępowaniu administracyjnym.

NSA w powyższym orzeczeniu wskazał na specyfikę postępowań z zakresu prawa własności przemysłowej jako obrotu profesjonalnego i wyspecjalizowanego.

czytaj więcej...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z 9.9.2010 r. - OHIM przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (sprawa C-265/09 P) / autor: Anna Gołębiewska

Krajowe urzędy właściwe w sprawie znaków towarowych nie mogą być zwolnione z konkretnego badania charakteru odróżniającego danego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług objętych zgłoszeniem, nawet jeśli zgłoszony znak stanowi odtworzenie pojedynczej litery greckiego alfabetu.

Sprawa dotyczyła odmowy rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia graficznego "?", stanowiącego pojedynczą literę, do której nie wprowadzono żadnych zmian graficznych.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł