MoP
Newsletter 11/2010 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Orzecznictwo:

Orzecznictwo

Uchwała Sadu Najwyższego z 18.8.2010 r., II PZP 7/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Sąd Najwyższy w uchwale z 18.8.2010 r., II PZP 7/10 zajął stanowisko, w myśl którego wniosek o doręczenie wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem, wniesiony w terminie określonym w art. 328 § 1 zdanie pierwsze KPC, z reguły stanowi równocześnie żądanie sporządzenia tego uzasadnienia.

czytaj więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z 8.6. 2010 r., III PZP 1/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

W uchwale z 8.6.2010 r., III PZP 1/10 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że nie zachodzi nieważność postępowania, gdy sąd w składzie właściwym ponownie przeprowadzi dowód uprzednio przeprowadzony w składzie niewłaściwym (art. 379 pkt 4 KPC).

czytaj więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z 21.7.2010 r., III CZP 49/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Interesującą uchwałę – nie tylko dla prawników sądowych, lecz również „korporacyjnych” podjął Sąd Najwyższy w 21.7.2010 r., III CZP 49/10 wskazując, iż dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł