MoP
Bezpłatny Newsletter 4/2010 Monitor Prawniczy  
 
Spory sądowe i procedura cywilna
 
Przedstawiamy
 

Orzecznictwo:
 
Orzecznictwo
 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego odnośnie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zażaleń do Sądu Najwyższego (kwestia kosztów postępowania) / autor: Olga Sztejnert

Trybunał Konstytucyjny w dniu 9.2.2010 r., w sprawie SK 10/09 w wyniku rozpoznania skargi konstytucyjnej złożonej przez spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 3941 § 2 KPC w zakresie, w jakim przepis ten uniemożliwia zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji orzekł, iż art. 3941 § 2 KPC w zakresie, w jakim - w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.5.2009 r. - nie dawał podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej»

 

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 24.2.2010 r. (III CZP 123/09) / autor: Olga Sztejnert

Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, chyba że wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę określoną w art. 5051 pkt 1 KPC.

czytaj więcej»

 

Uchwała Sądu Najwyższego z 19.3.2010 r. (III CZP 6/10) / autor: Olga Sztejnert

Bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może być nadana klauzula wykonalności, jeżeli w tytule tym czynność bankowa, z której wynikają dochodzone roszczenia, wskazana jest w sposób umożliwiający jej zindywidualizowanie i zakwalifikowanie jako czynności bankowej.

czytaj więcej»

 
 
 

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
 

Dębowski i Wspólnicy
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości