MoP
Newsletter 12/2010 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie

Nowelizacja art. 3981, 3983, 3985, 3987, 39818, 4242 i 4247 Kodeksu postępowania cywilnego – szersze kompetencje Rzecznika Praw Dziecka / autor: Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 9.11.2010 r. weszła w życie nowelizacja artykułów 3981, 3983, 3985, 3987, 39818, 4242, 4247 KPC. Na podstawie znowelizowanych przepisów szersze kompetencje zostały przyznane Rzecznikowi Praw Dziecka, który będzie mógł od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

czytaj więcej...

Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Rozporządzenie, które weszło w życie 20.10.2010 r. określa szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych przeznaczonych dla stron, ich pełnomocników oraz świadków, biegłych i innych osób biorących udział w postępowaniu cywilnym. Sformułowaniem „pisma sądowe” jest objęta także korespondencja wysyłana przez komorników.

czytaj więcej...

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9.11.2010 r., K 13/07 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9.11.2010 r. dotyczący postępowania zabezpieczającego w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych (sprawa z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie zgodności z Konstytucją art. 755 § 2 KPC, sygn. K 13/07).

czytaj więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z 19.11.2010 r., III CZP 92/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku (art. 913 i nast. KPC) nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł