proti - to be online
-->
sierpień 2013
Wejście w życie ustawy deregulacyjnej
W dniu 23 sierpnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Część zmian będzie jednak obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014 roku. Tak zwana ustawa deregulacyjna ma na celu ułatwianie dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. uzyskiwania certyfikatów lub licencji).
 
Nowe przepisy ułatwiają dostęp do zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika. Ustawa uwalnia m.in. takie zawody jak: pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, instruktor sportu, przewodnik turystyczny, pośrednik pracy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego, taksówkarz, czy instruktor nauki jazdy.
 
Uległy również zmianie warunki, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o licencję  syndyka i detektywa. Zdaniem ustawodawcy deregulacja ma się przyczynić do zwiększenia liczby miejsc pracy, a znacząco zwiększona konkurencja – do obniżenia cen za oferowane usługi, podniesienia ich jakości i zwiększenia dostępności. Wydaje się jednak, że w przypadku usług prawniczych deregulacja może prowadzić – wbrew stanowisku ustawodawcy - do obniżenia ich jakości.

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych
W dniu 23 sierpnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Nowelizacja prawa pracy umożliwia elastyczne organizowanie czasu pracy.
 
Okres rozliczeniowy czasu pracy może być przedłużony w każdym systemie czasu pracy -maksymalnie do 12 miesięcy. Ustawa zapewnia pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę również w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy.

Nowelizacja przewiduje, że pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach lub określić przedział, w którym pracownik rozpoczyna pracę, a konkretną godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik.
 
Zgodnie z ustawą odpracowanie zwolnienia od pracy, udzielonego na wniosek pracownika
w celu załatwienia przez niego spraw osobistych, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Adwokat Andrzej Tomaszek wspólnik DTW kandydatem na Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Adwokat Andrzej Tomaszek wspólnik DTW kandyduje w wyborach na Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wybory odbędą się 14 września bieżącego roku. Szczegóły dotyczące programu i osoby kandydata można znaleźć na stronie internetowej www.andrzejtomaszek.pl.
lipiec 2013
Nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych
W dniu 20 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja dostosowała przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r., które pozbawiły dokumenty bankowe statusu dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta. Powyższe dotyczy również dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych.

Przed nowelizacją dokumenty sporządzone przez bank traktowane były w sporze sądowym jak dokumenty urzędowe i to klient banku - jako pozwany - musiał udowodnić, że powództwo było nieuzasadnione. Trybunał Konstytucyjny krytycznie ocenił wspomnianą nierówność stron w sporze i przywilej przysługujący dotychczasowo bankom w stosunku do klientów.

Wyrok WSA dotyczący wpisu nieruchomości do ewidencji zabytków
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 3 lipca 2013 r. orzekł, że wpis nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków, choć nie jest dokonywany decyzją administracyjną, podlega kontroli przez sądy administracyjne. Uznał przy tym, że w ewidencji tej mogą być ujawniane jedynie obiekty mieszczące się w urzędowej definicji zabytku.
 
W myśl ustawowej regulacji, wpis do gminnej ewidencji zabytków skutkuje obostrzeniami w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę, w postaci obowiązku uzyskania zgody konserwatora zabytków. Wpis do ewidencji jest więc zbliżony w skutkach do wpisu do rejestru zabytków. W odróżnieniu jednak od wpisu do rejestru zabytków, wpis do ewidencji zabytków nie jest dokonywany w drodze decyzji administracyjnej, a właściciel nieruchomości może się o wpisie w ogóle nie dowiedzieć. Wobec powyższego sądy administracyjne dotychczas często odmawiały kontroli wpisu do ewidencji, a sam wpis stanowił istotną przeszkodę dla właścicieli nieruchomości.
 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wydany w sprawie prowadzonej przez DTW, przyczyni się do wyjaśnienia stanu prawnego oraz do ustanowienia kontroli sądowej nad ograniczającymi prawo własności wpisami do gminnej ewidencji zabytków.
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego
W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą zmiany dotyczące m.in. pozwów składanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Ustawa nowelizująca znacznie ograniczyła możliwość dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Powyższą procedurę będzie można zastosować tylko w przypadku tych roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wytoczeniem powództwa. Celem przyjętego rozwiązania jest zapobieganie dochodzeniu roszczeń przedawnionych.

Składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód będzie musiał wskazać numer PESEL pozwanego. W pozostałych rodzajach postępowania dane pozwanego nadal będą ustalane przez sąd z urzędu. Dodatkowo sąd zyskał możliwość ukarania grzywną powoda lub jego pełnomocnika, jeżeli dochodząc roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, będąc w złej wierze lub nie dochowując należytej staranności, wskażą niewłaściwe dane pozwanego.

Nowe obowiązki zostały nałożone również na komorników. Na mocy art. 8203 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego komornik został zobowiązany do zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenia, z którego wynika, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.
Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy partnerem akcji ''Akcelerator Pulsu Biznes''
Puls Biznesu rozszerzył ofertę o dział „Puls Firmy”, dotyczący m.in. podatków, prawa i finansów dla firm. Nowy projekt: „Akcelerator Pulsu Biznesu” polegał będzie na pomocy w poszukiwaniu optymalnego wyjścia z kłopotów przedsiębiorcom, którzy zgłoszą się do programu. Partnerzy akcji, uznane firmy z branży bankowej, consultingowej, inwestycyjnej oraz prawnej, będą doradzać uczestnikom projektu. Akcja rozpoczyna się 15 lipca od przyjmowania zgłoszeń przedsiębiorców. Kancelaria DTW została partnerem prawnym projektu.

Każdy etap projektu zostanie szczegółowo opisany na łamach Pulsu Biznesu.
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca terminu wznowienia postępowania
27 czerwca 2013r. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie wydał uchwałę, w której przychylił się do stanowiska prezentowanego przez pełnomocnika skarżącej adwokata dr Tomasza Ludwika Krawczyk, wspólnika kancelarii DTW.
 
Uchwała dotyczy relacji zasady materialnej jawności ksiąg wieczystych oraz terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 407 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd Najwyższy uchwalił, że termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości opuszczonej na podstawie dekretu z 8 marca 1946 r. nie rozpoczyna biegu w dniu dokonania wpisu własności Skarbu Państwa w księdze wieczystej.
czerwiec 2013
W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł „Młodością silni…” adwokata Andrzeja Tomaszka – wspólnika zarządzającego w DTW.
Kolejny artykuł adwokata Andrzeja Tomaszka – wspólnika zarządzającego w DTW, i Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pod tytułem „Młodością silni…” ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”. Artykuł ten jest odpowiedzią autora na zainteresowanie, jakie wywołała jego poprzednia publikacja na łamach dziennika „Rzeczypospolita”.

Adwokat Andrzej Tomaszek przedstawia autorskie propozycja zmian, których wprowadzenie powinno diametralnie odmienić oblicze obecnej palestry, tak, aby jej siłą stało się młode pokolenie adwokatów. Autor przedstawia propozycje zmian ustawowych, które mają zwiększyć pole możliwości praktyki adwokackiej. Porusza on również poważny problem braku aktualizacji stawek wynagrodzeń za tzw. „urzędówki” oraz zwłoki w ich wypłacaniu.
Kancelaria DTW doradza Miastu Łodzi w Programie Nowe Centrum Łodzi
Kancelaria DTW została wybrana przez Urząd Miasta Łodzi doradcą w celu przeprowadzenia analizy stanu prawnego nieruchomości położonych w Łodzi na obszarze objętym Programem Nowe Centrum Łodzi. Projekt prowadzi zespół prawników pod kierownictwem Marcina Juszczyka, wspólnika w DTW.
 
Program Nowe Centrum Łodzi to jedno z największych urbanistycznych wyzwań w historii Łodzi. Zaniedbany centralny obszar miasta w ciągu najbliższych lat ma stać się Nowym Centrum Łodzi. W Nowym Centrum powstaną biurowce, restauracje, obiekty kultury i rozrywki.
Adwokat Olga Sztejnert-Roszak - wspólnik kancelarii poprowadziła szkolenie pt. ''Środki obrony formalnej i merytorycznej wierzyciela oraz dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym''
Adwokat Olga Sztejnert-Roszak - wspólnik kancelarii poprowadziła wspólnie z Sędzią Sądu Najwyższego - Panią Martą Romańską szkolenie pt. "Środki obrony formalnej i merytorycznej wierzyciela oraz dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym". Szkolenie organizowane przez Business Option s.c. odbyło się dnia 23 maja 2013 r. i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.
 
Podczas całodziennego spotkania omawiane były m.in. powództwa przeciwegzekucyjne, dodatkowe korzyści, jakie mogą płynąć dla wierzyciela ze złożenia wniosku o wyjawienie majątku, egzekucja zaniechania, czy koszty w postępowaniu egzekucyjnym.

maj 2013
Publikacja „Wypędzeni z elitarnego grona” adwokata Andrzeja Tomaszka – wspólnika zarządzającego w DTW w dzienniku „Rzeczpospolita”
W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł adwokata Andrzeja Tomaszka – wspólnika zarządzającego w DTW, sprawującego funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dotyczący degradacji znaczenia i postrzegania zawodu adwokata w społeczeństwie. Adwokat Andrzej Tomaszek skomentował także panująca obecnie sytuację na rynku usług prawniczych oraz zmiany zachodzące w świecie prawniczym.
IX Ranking kancelarii prawnych DGP
Nasza kancelaria zajęła 2 miejsce (najwyższe w historii) wśród największych kancelarii prawnych w IX Rankingu Kancelarii Prawnych opublikowanym 10 maja 2013 przez Dziennik Gazeta Prawna.
Ranking Chambers Europe 2013 – DTW ponownie wyróżniona
Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013.
Z przyjemnością informujemy, iż kancelaria DTW otrzymała po raz kolejny rekomendacje
w kategoriach: własność intelektualna, rozwiązywanie sporów oraz nieruchomości.

Rekomendacje indywidualne otrzymali wspólnicy zarządzający adw. Andrzej Tomaszek oraz adw. Zbigniew Drzewiecki w kategorii rozwiązywanie sporów, a ponadto adw. Andrzej Tomaszek w dziedzinie prawa własności intelektualnej.
kwiecień 2013
Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
W dniu 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Zgodnie z ustawą terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie mogą przekraczać 60 dni kalendarzowych, chyba że strony odmiennie postanowią w umowie. Postanowienie takie nie może być jednak sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz musi być obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi. Za przekroczenie terminu wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe albo uzgodnione wcześniej w umowie.

Dla podmiotów publicznych przewidziano jeszcze krótszy 30-dniowy termin zapłaty. W tym przypadku strony mogą również wydłużyć termin zapłaty – maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Ustawa przyznaje wierzycielowi prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro na koszty odzyskania należności w razie opóźnienia w zapłacie. W przypadku przekroczenia rekompensaty, wierzyciel będzie mógł wystąpić na drogę sądową o zwrot wszelkich kosztów odzyskania należności.

Ustawa ma zastosowanie tylko do tych transakcji handlowych, które zostały zawarte po jej wejściu w życie.
Ranking kancelarii prawnych „Rzeczpospolitej” – DTW ponownie w pierwszej dziesiątce
W tegorocznym ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, kancelaria DTW zajęła ósme miejsce w zestawieniu największych kancelarii pod względem liczby prawników oraz jedenaste miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych. Tym samym, kancelaria DTW utrzymuje się w czołówce największych kancelarii w Polsce.
 
Kancelaria DTW otrzymała również rekomendacje w dziedzinie prawa własności intelektualnej i nieruchomości (jako pierwsza z rekomendowanych kancelarii). Ponadto, rekomendacje indywidualne otrzymali wspólnicy zarządzający adw. Zbigniew Drzewiecki (nieruchomości) i adw. Andrzej Tomaszek (prawo własności intelektualnej).
 
Tegoroczny ranking potwierdza skuteczność naszych starań o zapewnienie najwyższej jakości obsługi prawnej naszych Klientów. 
Nowa strona internetowa DTW
Z przyjemnością informujemy, że uruchomiona została nowa strona internetowa naszej kancelarii. Gorąco zachęcamy do jej odwiedzenia. Mamy nadzieję, że nowa strona ułatwi Państwu zapoznanie się z ofertą Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy oraz usprawni komunikacje z naszymi Klientami.

W porównaniu ze poprzednią stroną, nowa ma całkiem nową szatę graficzna oraz szereg udogodnień dla Użytkowników, w tym formularz kontaktu i mapy dojazdu także do naszych kancelarii partnerskich w najważniejszych miasta polski.
 
Nowa strona na razie funkcjonuje w wersji polskiej i angielskiej. W najbliższych dniach planowane jest uruchomione niemieckiej wersji językowej.
 
Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi dotyczące nowej strony sekretariattk@dt.com.pl.
Wywiad „Adwokaci walczą o życie” z adwokatem Andrzejem Tomaszkiem – wspólnikiem zarządzającym w DTW w dzienniku „Rzeczpospolita”
W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się wywiad z adwokatem Andrzejem Tomaszkiem – wspólnikiem zarządzającym w DTW, sprawującym funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Andrzej Tomaszek komentuje w wywiadzie obecnie panującą sytuację na rynku usług prawniczych, zachodzące zmiany w świecie prawniczym, zmagania aplikantów
i wspomina swoje początki prawniczych zmagań aż do zostania wspólnikiem zarządzającym renomowanej warszawskiej kancelarii.
Europejski Trybunał Praw Człowieka: organy wymiaru sprawiedliwości podlegają publicznej krytyce
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (w sprawie nr 4977/05, Reznik przeciwko Rosji) uznał, że prezes moskiewskiej Rady Adwokackiej mógł skrytykować w programie telewizyjnym działania służby więziennej. Uznanie tej krytyki za zniesławienie naruszyło prawo do wolności wypowiedzi adwokata.

Skarga została wniesiona do Trybunału przez prezesa moskiewskiej Rady Adwokackiej, który w programie telewizyjnym transmitowanym na żywo skrytykował sposób, w jaki funkcjonariusze służby więziennej potraktowali adwokata Michaiła Chodorkowskiego.
Publikacja adwokata Juliana Bielickiego – wspólnika w DTW na portalu „Puls Biznesu”

Na portalu „Puls Biznesu” ukazał się artykuł adwokata Juliana Bielickiego, wspólnika w DTW, dotyczący sytuacji spółki po oddalaniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Artykuł porusza problematykę przeprowadzenia likwidacji spółki jako sposobu na wykreślenie w takiej sytuacji spółki z rejestru. Likwidacja „martwej” spółki w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydaje się pożądaną opcją, gdy spółka nie ma żadnego majątku. Jeśli spółka ma majątek, który jest obciążony, opcja zapewnienia spółce pieniędzy na postępowanie upadłościowe i ponowne wnoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości wydaje się być lepszym rozwiązaniem.

Artykuł można przeczytać tutaj.
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2013 r. zmiany przy nieodpłatnym przekazaniu towarów i usług
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa UE.

Ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania oraz zmian w zasadach odliczania podatku naliczonego, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Nowelizacja ma na celu uproszczenie rozliczenia podatku VAT, oraz zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorców. Jedna ze zmian przewiduje, że podatnicy nie muszą już wystawiać faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z podatku VAT, chyba że nabywca o to poprosi. Ponadto, zgodnie z nowelizacją na wystawienie faktury sprzedawca ma czas do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji transakcji.

Od 1 kwietnia 2013 r. wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących rozliczania VAT od nieodpłatnego przekazania towarów i usług.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług doprecyzowany został warunek, kiedy nieodpłatną dostawę towarów uznaje się za dostawę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Znowelizowany przepis wskazuje, że chodzi o przypadki, gdy podatnikowi przysługiwało prawo, w całości lub w części, do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu przekazywanych nieodpłatnie towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy).

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. analogicznie został również doprecyzowany art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy poprzez wskazanie, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów wskazanych w tym przepisie, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, również przy imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy nie będzie stosowany do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy).
marzec 2013
Otwarcie biura DTW w Poznaniu
Z przyjemnością informujemy o otwarciu biura Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy w Poznaniu. Biuro w Poznaniu prowadzone jest przez radcę prawnego Tomasza Wierzowieckiego. Szczegóły dotyczące lokalizacji biura znajdą Państwa na naszej stronie internetowej.

Biuro w Poznaniu jest drugiem, po działającym od roku 2000 biurze wrocławskim, pozawarszawskim biurem DTW. Poza tym dysponujemy siecią kancelarii partnerskich w innych głównych miastach Polski.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: nadawcy telewizyjni mogą zakazać retransmisji swoich przekazów przez inną spółkę za pośrednictwem Internetu
W wyroku z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie C-607/11, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż retransmisja przekazu telewizyjnego przez inny podmiot za pośrednictwem Internetu stanowi, pod pewnymi warunkami, „publiczne udostępnianie” utworów wymagające zezwolenia ich autora.

Brytyjscy komercyjni nadawcy telewizyjni pozostają ze spółką TVCatchup Ltd w sporze w przedmiocie nadawania ich przekazów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu. Usługi polegające na nadawaniu przekazów telewizyjnych umożliwiają użytkownikom bezpośredni odbiór przez Internet niekodowanych przekazów telewizyjnych.
Trybunał stwierdził w wyroku, iż w sytuacji gdy utwór stanowi przedmiot wielokrotnego wykorzystania, każda transmisja lub retransmisja tego utworu z wykorzystaniem szczególnego technicznego sposobu przekazu musi uzyskać, co do zasady, indywidualne zezwolenie jego autora.
Lepsza ochrona podróżujących autobusami i autokarami w Unii Europejskiej
Od dnia 1 marca 2013 r. obowiązuje rozporządzenie (UE) nr 181/2011 dotyczące praw pasażerów autobusów i autokarów, które podróżującym tymi środkami transportu zapewnia nowe prawa w całej Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu ustanowiono podstawowe prawa podróżnych, a na przewoźników autobusowych i autokarowych nałożono szereg obowiązków związanych z odpowiedzialnością wobec pasażerów.
Rozporządzenie dotyczące transportu autobusowego i autokarowego zawiera podobne prawa pasażerów, jak w przypadku transportu lotniczego, kolejowego i wodnego, m.in. niedyskryminację ze względu na obywatelstwo w odniesieniu do cen przejazdu i innych warunków umownych.
luty 2013
Publikacja adwokata Zbigniewa Drzewieckiego – partnera zarządzającego w DTW w „Pulsie Biznesu” na temat nielegalnych ukrytych opłat półkowych
W piątkowym wydaniu Pulsu Biznesu z dnia 15 lutego 2013 r. ukazał się komentarz autorstwa adwokata Zbigniewa Drzewieckiego, partnera zarządzającego w DTW, dotyczący nielegalnych ukrytych opłat półkowych. Dnia 10 listopada 2012 r. upłynęło 10 lat od wejścia w życie przepisu zakazującego wprost pobierania od dostawców opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, nazywanych opłatami półkowymi.

Ubocznym efektem wprowadzenia powyższego przepisu, stała się coraz częstsza praktyka pobierania opłat półkowych w sposób ukryty, najczęściej jako wynagrodzenie za rzekomo wykonywane na rzecz dostawcy usługi marketingowe i logistyczne. Należy jednak podkreślić, iż dostawcy nie są bezbronni w takich sytuacjach, zapadło bowiem w ostatnim czasie wiele wyroków, w których sądy wskazały na cechy pozwalające odróżnić wynagrodzenie za rzeczywiście świadczone na rzecz dostawcy towaru usługi od ukrytych opłat półkowych.
 
Kancelaria DTW doradcą przy debiucie giełdowym Polskiego Holdingu Nieruchomości
W dniu 13 lutego 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała spółka Polski Holding Nieruchomości S.A. Kancelaria DTW świadczyła usługi prawne jako doradca w zakresie nieruchomości w procesie przygotowania wejścia na giełdę w związku z pierwszą ofertą publiczną Spółki. Kancelaria przeprowadziła badanie stanu prawnego (prawne due diligence) nieruchomości oraz przygotowała opisy nieruchomości, w tym czynników ryzyka dotyczących nieruchomości, znajdujących się w posiadaniu Spółki i spółek z grupy kapitałowej, w zakresie niezbędnym do sporządzenia prospektu emisyjnego w języku polskim oraz International Offering Circular  w języku angielskim.

W toku dwuletniego procesu Kancelaria DTW doradzała Ministerstwu Skarbu Państwa w procesie tworzenia holdingu nieruchomościowego. Obsługa prawna świadczona przez DTW obejmowała realizację projektu konsolidacji spółek Skarbu Państwa z sektora nieruchomości. W pierwszym etapie DTW doradzała i przeprowadziła fuzję największych państwowych spółek nieruchomościowych: Dipservice w Warszawie S.A., T.O.N. „Agro” S.A. Składnica Księgarska Sp. z o.o., COBO Sp. z o.o., Kaskada Sp. z o.o. oraz ARGO Sp. z o.o.. W drugim etapie DTW doradzała w procesie wniesienia Intraco S.A., Budexpo Sp. z o.o. W trzecim etapie DTW doradzała w procesie wniesienia Dalmor S.A. oraz Wrocławskiego Centrum Prasowego Sp. z o.o.

Polskiemu Holdingowi Nieruchomościowemu gratulujemy udanego debiutu  i życzymy dalszych sukcesów.
Nowe zasady wypowiadania polis komunikacyjnych OC
Nowe, rozszerzone zasady wypowiadania polis komunikacyjnych OC zaczną obowiązywać od 11 lutego 2013 r., w odniesieniu do wszystkich tego rodzaju ubezpieczeń.

W związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 11 lutego 2012 r., w ostatnim roku funkcjonowały różne rodzaje polis komunikacyjnych: wykupione przed oraz po wejściu w życie zmian w ustawie. Od 11 lutego 2013 r. w stosunku do wszystkich ubezpieczeń OC, będą miały zastosowanie tylko znowelizowane przepisy.

Nowe przepisy wprowadzają różne tryby i możliwości wypowiadania umów ubezpieczenia OC.

Zgodnie z nowymi przepisami kupujący może korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela, tylko do końca okresu jej ważności i nie będzie ona automatycznie przedłużana.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: kolejny nabywca towaru nie musi uznać jurysdykcji sądu wynikającej z pierwotnej umowy
W wyroku z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie C-543/10, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż w kontekście kolejnych umów zawartych przez strony mające siedziby w różnych państwach członkowskich nie można powołać się na klauzulę prorogacyjną zamieszczoną w umowie sprzedaży zawartej przez producenta i nabywcę towaru przeciwko kolejnemu nabywcy tego towaru.

Trybunał stwierdził, że klauzula prorogacyjna zawarta w umowie co do zasady może wywoływać skutki wyłącznie w stosunkach między stronami, które wyraziły zgodę na zawarcie tej umowy. Na taką klauzulę można powołać wobec osoby trzeciej jedynie wówczas, gdy osoba ta rzeczywiście wyraziła na to zgodę.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kartelu mającego na celu wykluczenie z rynku konkurenta działającego niezgodnie z prawem
Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie C-68/12, kartel mający na celu wykluczenie konkurenta z rynku jest niezgodny z regułami konkurencji, nawet jeśli ten konkurent prowadzi na rynku działalność niezgodną z prawem. Reguły konkurencji mają bowiem na celu ochronę nie tylko tego konkurenta, lecz również struktury rynku, a zatem konkurencji jako takiej.

Trybunał podkreślił, że to do organów władzy publicznej – a nie do prywatnych przedsiębiorstw lub ich związków – należy zapewnienie przestrzegania reguł konkurencji.
styczeń 2013
Publikacja adwokata Zbigniewa Drzewieckiego – partnera zarządzającego DTW w Pulsie Biznesu o skutkach wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku uwzględniającego skargę przygotowaną przez prawników DTW
W dniu 23 stycznia 2013 r. został opublikowany w Pulsie Biznesu komentarz autorstwa adwokata Zbigniewa Drzewieckiego, partnera zarządzającego DTW, na temat wpływu wyroku Trybunału Konstytucyjnego na sytuację podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z dotacji unijnych.

W dniu 30 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej przygotowanej przez adwokata Tomasza Ludwika Krawczyka, partnera w kancelarii DTW. W konsekwencji wydania przedmiotowego wyroku i publikacji jego sentencji w Dzienniku Ustaw utraciła moc norma nakazująca pozostawienie bez rozpatrzenia niekompletnej skargi na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wszczętej w związku z negatywną oceną projektu złożonego przez osobę ubiegającą się o jego dofinansowanie z pieniędzy pochodzących z UE, bez uprzedniego wezwania przez sąd do uzupełnienia braków w zakresie dokumentacji dołączonej do skargi.

Uchylenie zaskarżonego przepisu powoduje, że w zakresie skarg już pozostawionych bez rozpoznania z uwagi na ich niekompletność istnieje możliwość wznowienia postępowania. Skargi w sprawie wznowienia mogą być składane w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, która nastąpiła 12 listopada 2012 r., tj. do 12 lutego 2013 r.
Zmiany w wieku emerytalnym
W dniu 1 stycznia 2013 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nową ustawą wiek emerytalny będzie co rok wydłużany - aż docelowe 67 lat kobiety osiągną w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Nowe regulacje obejmują kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Nowe regulacje dotyczą też systemu emerytalnego rolników oraz przechodzenia w stan spoczynku prokuratorów i sędziów. Grupy te będą mogły skorzystać ze swoich obecnych uprawnień do końca 2017 r.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę
Dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do wysokości 1.600 zł.

Podwyżka kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje m.in. wzrost składek na ubezpieczenia społeczne.

Ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu VAT
Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, wprowadzająca m.in. w rozliczaniu VAT dla małych podatników.

Obecnie tzw. mali podatnicy VAT (osiągający do 1,2 mln euro rocznych obrotów), którzy wybrali metodę kasową mogą  płacić VAT dopiero, gdy kontrahent zapłacił im należność za towar lub usługę, jednak nie później niż 90. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie ze zmianami, został zniesiony obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nie otrzymania przez niego płatności za dostarczony towar/wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT. W przypadku zaś, gdy kontrahentem małego podatnika będzie inny podmiot niż czynny podatnik VAT – termin zostanie wydłużony do 180 dni.
Od nowego roku będzie o siedemdziesiąt dziewięć sądów rejonowych mniej
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Rozporządzenie zakłada przekształcenie siedemdziesięciu dziewięciu najmniejszych sądów rejonowych (takich w których pracuje do dziewięciu sędziów włącznie) w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów rejonowych.

Zdaniem Ministerstwa, celem zmian jest przede wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów. Reorganizacja ta umożliwi prezesowi sądu rejonowego sprawniejsze zarządzanie pracą podległych mu sędziów i jeśli zajdzie taka konieczność skierowanie ich do orzekania w wydziałach, w których przykładowo występują braki kadrowe.
Publikacja w miesięczniku „Prawo Europejskie w Praktyce”
W grudniowym numerze miesięcznika Prawo Europejskie w Praktyce (nr 12 [102]) ukazał się artykuł autorstwa adw. Tomasza Ludwika Krawczyka, wspólnika Kancelarii DTW, pod tytułem Precedensowy wyrok w sprawie prowadzenia polityki rozwoju.

Publikacja poświęcona jest wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego (w sprawie, w której skargę konstytucyjną sporządził adw. Tomasz Ludwik Krawczyk), który uznał za naruszenie prawa do sądu przepis ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, nakazujący sądom administracyjnym pozostawienie bez rozpoznania skargi, do której nie została załączona kompletna dokumentacja, bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków skargi.
Archiwum aktualności
Rekomendacje
Copyright © Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy
projekt i realizacja: proti - to be online